Sede electrónica Concello de Melide

07:36:38 Mércores 20 de novembro 2019
Estás en:

Información

Persoal

13/05/19

Chamamento como funcionaria interina de dona Soraya Blanco Rodríguez para cubrir praza mediante funcionario/a interino/a dentro do suposto que regula o artigo 10.1.D) do Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de Outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do estatuto básico do empregado público. (por exceso ou acumulación de tarefas por prazo máximo de 6 meses durante un periodo de 12 meses).